Handlingsprogram 2022-2026: En jämlik skola med fokus på kunskap

Ett jämlikt samhälle börjar i skolan. En bra skola för alla sätter lärandet i fokus genom bra lärare som ges goda förutsättningar förmedla kunskap och skapa ordning och reda. Det är grunden för att alla barn ska ges möjligheten att uppnå sin fulla potential och ges lika möjligheter i livet. På så vis kan skolan också vara den viktigaste arenan för att bryta segregation, utanförskap och stänga dörren till kriminalitet. Men då får inte skolan vara en marknadsplats friskolekoncernernas vinster är viktigare än undervisningen. Privatiseringar och besparingar har nått vägs ände, vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över Järfällas skolor. Vi Socialdemokrater vill tillse att skolan får de resurser den behöver för att upprätthålla små barngrupper, anställa fler lärare och medarbetare samt se till att alla som jobbar i Järfällas skolor har en god arbetsmiljö.

Vi Socialdemokrater vill sätta stopp för nedläggningar av fungerande skolor och ideologiskt drivna privatiseringar. Högerstyret i Järfälla har satt i system att underfinansiera skolorna eller hota med nedläggning av fungerande kommunala skolor när privata aktörer visat intresse för att etablera sig i området. Vi tycker att det alltid ska finnas en bra kommunal grundskola nära där man bor, särskilt för små barn. De ska kunna åka pulka eller cykla till skolan, inte behöva åka bil. Varje beslut som planering och platsförsörjning ska utgå ifrån barnperspektivet. Vi ser hellre att man satsar på Järfällas skolor i stället för att hota med nedläggning.

Varje elev som går i Järfällas skolor ska kunna känna att den blir sedd och hörd. Idag mår många unga sämre i skolan på grund av ökad stress och oro. Det är viktigt att det finns vuxna som har tid att både lyssna och agera för alla barn och unga ska kunna må bra. Därför vill vi Socialdemokrater se till att alla skolor har elevhälsoteam och medarbetare som har tid att hjälpa den som vill ha extra stöd och hjälp. Det ska råda nolltolerans mot mobbing och trakasserier i Järfällas skolor.

Språket är nyckeln till en lyckad skolgång. Idag är bristande kunskaper i det svenska språket den vanligaste orsaken till att en elev i Järfälla inte blir behörig till gymnasiet. Vi Socialdemokrater vill satsa på förstärkt stöd för dem riskerar att halka efter i språkutvecklingen genom bland annat mer läxhjälp och obligatorisk lovskola. Den viktigaste tiden för ett barns språkinlärning är tiden i förskolan. Därför är det viktigt att de som jobbar i förskolan behärskar det svenska språket tillräckligt väl. Vi vill se att det införs språkkrav vid nyrekrytering av medarbetare till Järfällas förskolor samt att en inventering av språkkunskaper hos personalen i förskolan görs för att erbjuda dem vidareutbildning.

Skolan ska vara en plats där barnen lär sig att tänka fritt och självständigt. Den ska också vara en mötesplats för barn med olika sociala, kulturella och religiösa bakgrunder. Det är därför vi vill sätta stopp för vinstjakten som spär på segregationen i skolan, samt förbjuda etableringen av religiösa friskolor i Järfälla kommun.

Lärandet slutar dock inte i grundskolan, det är ett livslångt projekt. Vi vill att det nya BAS Barkarby ska utgöra ett centrum för vidare utbildning i Järfälla. Förutom en attraktiv gymnasieskola måste vi satsa på yrkeshögskolor för att ge fler chansen att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Jakobsbergs folkhögskola och studieförbunden är också en viktig punkt för fortsatt lärande som ska bevaras. Vi vill dessutom se en bättre samverkan mellan Folkhögskolan och kommunen.

SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT: EN JÄMLIK SKOLA MED FOKUS PÅ KUNSKAP:

 • Anställa mer personal i skolan och öka andelen behöriga lärare i Järfällas för- och grundskolor.
 • Minska klasstorlekarna, idag är många klasser i Järfällas skola för stora.
 • Elevhälsoteam ska finnas på alla skolor. Barn och unga ska kunna känna att det finns hjälp och stöd att få om man mår dåligt eller behöver extra hjälp.
 • Stoppa överkompensationerna till friskolorna för att öka jämlikheten.
 • Satsa på en god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner för att kunna rekrytera och behålla skickliga lärare, förskollärare och skolledare.
 • Investera i nya skolor och förskolor. Alla Järfällabor ska kunna lita på att det finns bra skolor och förskolor nära hemmet.
 • Ge alla elever tillgång till bra skolbibliotek och förbättra kvalitén på läromedel för att främja läsning och källkritik.
 • Satsa på säkra skolvägar, det ska vara möjligt att gå, cykla eller åka pulka till skolan utan att behöva känna sig otrygg. En särskild satsning på att rusta upp övergångställen, belysning och gång-och cykelbanor runt Järfällas alla för- och grundskolor.
 • Införa kostnadsfria mensskydd till elever på Järfällas högstadieskolor.
 • Införa ett stopp för religiösa friskolor. Inga religiösa friskolor ska få etablera sig i Järfälla.
 • Stoppa utförsäljningen av skolor.
 • Ålstaskolans högstadium i Barkarbystaden ska byggas för att kunna möta behovet i takt med att elevunderlaget växer.
 • Införa skolfrukost på Järfällas skolor.
 • Satsa på rörelse i skolan för att förbättra elevernas fysiska hälsa och inlärningskapacitet.
 • Det ska råda nolltolerans mot mobbing och trakasserier i skolan

FÖRSKOLAN:

 • Införa språkkrav för alla anställda i Järfällas barnomsorg och ge möjlighet för dem som saknar tillräckliga språkkunskaper att utbilda sig.
 • Satsa på barnskötarna och förskolelärarna – gör det möjligt för personalen i förskolan att vidareutbilda sig med bibehållen lön.
 • Införa kostnadsfri lunch för all personal i förskolan som äter med barnen.
 • All förskolepersonal ska få kostnadsfria arbetskläder.
 • Minska barngrupperna i förskolan, det ska vara max fem barn per pedagog.
 • Garantera barnomsorg även på obekväma arbetstider så att ingen hindras från att ta ett arbete på grund av brist på barnomsorg.
 • Öppen förskola ska finnas i alla kommundelar.

GYMNASIESKOLAN OCH VIDARE STUDIER:

 • Gymnasieskolan BAS Barkarby ska utvecklas med nya program och bli förstahandsval för fler.
 • Gymnasieskolan ska utveckla samarbete med högre utbildning och näringsliv.
 • Gymnasieskolan ska fortsätta satsa på ung företagsamhet.
 • Införa gratis mensskydd till alla elever på Järfällas gymnasieskolor.

SATSA PÅ YRKESHÖGSKOLOR OCH ANNAN EFTERGYMNASIAL UTBILDNING I JÄRFÄLLA:

 • Särskilt stöd till de som behöver det
 • Införa obligatorisk lovskola för elever som riskerar att inte bli godkända i alla ämnen.
 • Förbättra stödet till barn med särskilda behov med snabbare insatser och ökad specialpedagogisk kompetens i skolan.
 • Stärk svenskundervisningen för att se till att alla barn klarar språket.
 • Förstärk samverkan mellan socialtjänst och skola för att minska problematisk frånvaro och skolk.
 • Mer pengar till fritidshem och fritidsklubbar – förbättra samverkan med skolan och inför läxläsning på fritids.
 • Säkra tillgång till kurator på alla skolor.

Du kan läsa hela programmet här

facebook Twitter Email