Pressmeddelande: Budget 2023 – En samhällsoffensiv för Järfälla

Idag har det politiska styret i Järfälla bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet presenterat sin budget, som tagits fram i samverkan med Vänsterpartiet. Det är en budget som präglas av att det är ett krig i Europa. Ekonomin befinner sig i lågkonjunktur med hög inflation och snabbt stigande räntor samtidigt som regeringens budget tillför otillräckligt med resurser till välfärden. I Järfällas budget för 2023 prioriteras särskilt skolan, äldreomsorgen, klimatet, att bryta segregationen och bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Det är ett tufft läge vilket kräver en budget som tar situationen på stort allvar, som gör tydliga prioriteringar och som innehåller olika lösningar för de problem som ligger framför oss. Järfälla ska vara en kommun i framkant och vi ska bättre ta tillvara på de många möjligheter som finns för ökad jämlikhet, trygghet och frihet för invånarna, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I budgeten ”En samhällsoffensiv för Järfälla” är tryggheten den röda tråden. Det handlar om trygghet i bred bemärkelse exempelvis i skolan, på jobbet, i hemmet, på fritidsaktiviteter, på gator och torg samt inför framtiden. Under 2023 kommer en samhällsoffensiv för trygghet att påbörjas. 

– Vi tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågan och ska mobilisera hela Järfälla för att möta de problem som Järfällaborna upplever i sin vardag. I budgeten fortsätter vi det brottsbekämpande arbetet genom bland annat ordningsvakter och andra insatser i dialog med polisen. Samtidigt värnar vi personalen i skolan och äldreomsorg, ökar stöden till de eleverna med tuffast förutsättningar, höjer anslagen för arbetsmarknadsinsatser och skapar bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter, säger Eva Ullberg (S) Kommunstyrelsen ordförande i Järfälla.

Budgeten innebär en tydlig ambitionshöjning i det förebyggande arbetet samtidigt som arbetet för att bekämpa brott utvecklas.

– För att lyckas med att öka tryggheten på gator och torg krävs en tydlig samhällsnärvaro i kommunens alla delar. I budget för 2023 avsätter vi medel för att införa mobila trygghetsteam med både väktare och sociala insatser. Teamen ska kunna bidra till samhällsnärvaron genom att kunna röra sig mellan kommundelar istället för att vara låsta vid en och samma plats. Vi ska även organisera kommunen för att öka det brottsbekämpande arbetet, bryta segregationen och nå målet om inga utsatta områden i Järfälla senast 2032, säger Aphram Melki (C) Kommunalråd.

När regeringen gör stora nedskärningar på klimat- och miljöområdet ska Järfälla välja en annan väg. För att Järfällaborna ska känna trygghet inför framtiden görs det i budgeten flera insatser för att kommunen fortsatt ska ligga i framkant inom hållbar utveckling. 

– Det handlar bland annat om att arbeta för en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning och hushålla med mark, vatten och naturresurser. Under det kommande året ska området kring Björkebyskolan saneras färdigt. En cirkulär ekonomi och en grön tillväxt ska främjas, med fler gröna företag och gröna jobb. Implementeringen av koldioxidbudgeten ska påbörjas, säger Aphram Melki (C) Kommunalråd. 

Järfällas budget för 2023 har tagits fram i samverkan med Vänsterpartiet som också står bakom den.

Järfälla ska stå upp för mänskliga rättigheter, öppenhet, jämställdhet och respekt. Det är centrala värden i vår demokrati som ständigt behöver försvaras. I budgeten görs det satsningar för att stärka demokratin i Järfälla. Under hela mandatperioden kommer det genomföras insatser för demokratiutveckling, att förstärka likabehandlingsarbetet och ökat medborgarinflytandet. Järfälla ska vara en öppen och inkluderande kommun fri från alla former av diskriminerande strukturer. 

– Järfälla kommun ska aktivt arbeta för inkludering och jämlikhet i hela kommunen. Vår styrka är mångfald, jämställdhet och öppenhet. Järfälla kommun ska ha ett aktivt arbete i syfte att säkerställa respekt, skydd och främjandet av mänskliga rättigheter. Ett otroligt viktigt led i att uppnå lika livschanser för alla är en jämlik skola med hög kvalité därför har vi särskilt drivit frågan om resurser till skolan generellt, men också riktat till skolorna med de största behoven och till elevhälsan, säger Therese Johansson (V) Kommunalråd. 

För budgeten i sin helhet: https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/politikochnamnder/kommunstyrelsen/kallelserochprotokollforkommunstyrelsen.4.536cd07159b4ba121915d56.html#75e9705e511b661-f02577e99c3c4959897-2f630c7a47134959933

Presskontakt:

Till Eva Ullberg (S):
Jakob Amnér,
Socialdemokraterna i Järfälla
0700027978
jakob.amner@jarfalla.se

Aphram Melki, Centerpartiet i Järfälla08-580 286 74
aphram.melki@jarfalla.se

Therese Johansson, Vänsterpartiet i Järfälla 
0700023394
therese.johansson@jarfalla.se

facebook Twitter Email