PRESSMEDDELANDE: VARFÖR PRIORITERAR NI SKOLFÖRETAGEN FÖRE ELEVERNA, MODERATERNA?

Under kommande kommunfullmäktige kommer en fråga om att det ska byggas en ny skola på Söderhöjden att behandlas. Det är ett ärende som sträcker sig flera år tillbaka i tiden och som visar hur Moderaterna prioriterar skolföretagens vinster före kvaliteten på våra skolor och elevernas lärande. Detta då Barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen gör bedömningen att skolan inte behövs och att det kommer leda till en överkapacitet på lika många platser som den nya verksamheten kommer ge.

– Här har vi ett klockrent exempel på när Moderaterna prioriterar friskoleföretag före elevernas kunskaper. Allt talar för att detta är ett dåligt beslut för eleverna i Järfälla. Den osunda konkurrensen som kommer uppstå kommer ha negativa konsekvenser för kommunens skolor. I praktiken innebär det mindre pengar till att anställda lärare med bra villkor, köpa in skolmaterial av hög kvalitet och ha en närvarande elevhälsa. Ändå väljer Moderaterna att gå vidare med beslutet för att kunna gå skolföretagen till mötes, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Det här är ett ärende som sträcker sig flera år bakåt i tiden. Det första beslutet fattades 2015, när Socialdemokraterna ledde Järfälla tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet. Då visade en kapacitetsutredning att det fanns ett behov av ytterligare en skola på Söderhöjden i Jakobsberg. Därför gav vi Socialdemokrater i kommunstyrelsen ett uppdrag om att upprätta en detaljplan för en ny skola.

Nu när ärendet kommer upp igen har det dock gjorts nya bedömningar. Det förväntade behovet av antalet skolplatser för låg- och mellanstadiet ligger inte längre kvar på samma nivåer som det gjorde då. Den nya bedömningen är att det saknas behov av en ny skola. Målsättningen för den nya skolan är att den ska ha en kapacitet för att ta emot 640 elever. Med den nya skolan i området skulle det inom den givna tidsramen uppstå en överkapacitet på mellan 530 och 650 platser. 

– Planering av skolverksamhet är svårt, då det både finns en överhängande risk att det uppstår överkapacitet, samtidigt som kommunens behov av skolplatser ska mötas. För att hitta rätt balans måste besluten föregås av kapacitetsutredningar och att det finns en tillit till förvaltningarna, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Barn- och ungdomsförvaltningen skriver rakt ut i underlagen för beslutet att de inte längre bedömer det som rimligt att uppföra en skola av den här storleken i Jakobsberg inom den angivna tidsramen. De framhäver även att den överkapacitet som uppstår i och med uppförandet kommer ha negativa konsekvenser för de kommunala verksamheterna (Dnr Kst 2018/479).

– Problemet med överkapaciteten är att det blir fler skolplatser än vad det finns elever. Det kommer alltså uppstå en konkurrens om eleverna som kommer bli dyr för kommunen och som främst kommer drabba kvaliteten, samtidigt som det är ett slöseri med Järfällabornas skattepengar. Det är dyrt med klassrum och skolbänkar som står tomma, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Kommunstyrelseförvaltningen menar dock att det finns långsiktiga poänger med att uppföra en skola på Söderhöjden (Dnr: Kst 2021/421). Istället för att rusta för en dyr överkapacitet som kommer gå ut över kvaliteten på Järfällaelevernas undervisning vill vi att kommundirektören får i uppdrag att påbörja en förstudie om hur det långsiktiga behovet kan lösas genom en utökning av antalet skolplatser vid befintlig skola i Tallbohov. 

Presskontakt Presskontakt

Jakob Amnér
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se


facebook Twitter Email