Pressmeddelande: Budgetförslag 2024

Järfälla har flera stora problem som vi behöver ta tag i samtidigt befinner sig hela kommunsektorn i ett allvarligt ekonomiskt läge. Hur vi hanterar samhällsproblemen nu i den ekonomiska krisen kommer att ha stor betydelse många år framöver. Därför presenterar Socialdemokraterna och Centerpartiet, i samverkan med Vänsterpartiet, en budget som värnar välfärden, trygghet, jämlikhet och en hållbar samhällsutveckling.

Just nu är det ekonomiska läget allvarligt. Inflation och snabbt stigande räntor kombinerat med regeringens otillräckliga statsbudget för 2024 ger en svår situation. Samtidigt har vi stora problem att ta tag i, såsom det ökade grova våldet, den växande ojämlikheten och det överväldigande klimathotet.

– I vår budget för 2024 slår vi vakt om välfärdens personal, vi tar ansvar för ekonomin på lång sikt och vi fortsätter kampen mot samhällsproblemen. Det kommer att vara 12 tuffa månader, men genom tydliga prioriteringar värnar vi välfärden, tryggheten, jämlikheten och en hållbar samhällsutveckling, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Välfärden är vårt viktigaste verktyg för att möta samhällsproblemen vi står inför. Det handlar bland annat om att vi ska ha en välfungerande skola, effektiva insatser från socialtjänsten, en meningsfull fritid, omsorg efter behov och insatser så att fler kan få ett arbete som vi bryter utanförskap, ökar jämlikheten och bygger långsiktig trygghet.

– Jag är glad att vi i vår budget inte gör avkall på det viktiga integrationsarbetet. Det är en budget som fortsätter att inkludera människor istället för att exkludera och lämna människor i ett utanförskap. Att värna integrationen är att värna tryggheten, säger Aphram Melki (C) Kommunalråd med ansvar för miljö, integration och trygghet.

Järfälla ska ha en ansvarsfull ekonomisk politik där medborgarnas pengar ska förvaltas på ett bra sätt, i såväl goda som sämre tider. 2024 kommer att vara ett svårt ekonomiskt år, vilket föranleder tydliga prioriteringar. I det läget vi befinner oss i har det varit särskilt viktigt att värna välfärden, och inte minst skolan.

– En röd tråd i den här budgeten är att vi ser till att regeringens åtstramningspolitik inte ska gå ut över Järfällas barn och unga. Det gör vi genom att säkra resurser till skolan. Vi räknar upp barn- och elevpengen för att kompensera för pris- och kostnadsökningar vilket är en förutsättning för att värna personalens arbetsvillkor och barnens rätt till utbildning och särskilt stöd, säger Therese Johansson (V), kommunalråd Vänsterpartiet Järfälla.

Regeringens budgetproposition innehåller otillräckligt stöd till kommunsektorn, vilket riskerar att skapa en välfärdskris med kraftigt försämrade förutsättningar för skola, vård och omsorg. Regeringens frånvaro av ansvarstagande ställer ytterligare krav på Järfälla. För att undvika kraftiga kvalitetsförsämringar i välfärden krävs tydliga prioriteringar och vi kommer behöva ta ett stort gemensamt ansvar för att klara det kommande året. Vi höjer skatten med 25 öre för att värna eleverna i skolan, äldre i behov av omsorg, det förebyggande trygghetsarbetet och att fler människor ska få ett arbete.

– Regeringens budget med otillräckliga statsbidrag riskerar att skapa en enorm välfärdskris i det här landet och Järfälla är inget undantag. Samtidigt har staten resurser att skjuta till utan att det slår mot barnfamiljer, ensamstående föräldrar eller pensionärer. Tyvärr har vi en regering som väljer att inte göra det, vilket föranleder att vi nu går fram med en skattehöjning, för att säkerställa kvalitet i våra välfärdsverksamheter. Järfällas elever ska inte betala priset för regeringens bristande förmåga att prioritera, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande Järfälla.

Här finns budgeten att läsa i sin helhet: https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/politikochnamnder/kommunstyrelsen/kallelserochprotokollforkommunstyrelsen.4.536cd07159b4ba121915d56.html#aed17614b72c5667425-7bd31c6a94c26096464-b862772511a36118949

Presskontakt:
Till Eva Ullberg (S):
Jakob Amnér, Socialdemokraterna i Järfälla
0700027978
jakob.amner@jarfalla.se

Aphram Melki, Centerpartiet i Järfälla
08-580 286 74
aphram.melki@jarfalla.se

Therese Johansson, Vänsterpartiet i Järfälla
0700023394
therese.johansson@jarfalla.se

facebook Twitter Email