Handlingsprogram 2022-2026 En meningsfull fritid

Vi socialdemokrater satsar på ett attraktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv. För oss är det en fråga om ett demokratiskt ideal. En vitaliserad demokrati förutsätter en aktivt deltagande befolkning, där var och en dagligen känner ett delägandeskap i lokalsamhället. Kulturen och föreningslivet lägger grunden för detta demokratiska deltagande, samtidigt som det kan skapa en meningsfull fritid åt alla. Därför är det också en demokratifråga att Järfällas kulturliv och friluftsområden är tillgängligt för alla oavsett funktionalitet. 

Vi tror på starkt på civilsamhällets kraft och förmåga att skapa mötesplatser. Detta är en avgörande framtidsfråga för Järfälla, särskilt för våra barn och unga. Vi måste se till att alla barn får likvärdiga möjligheter till ett bra liv. Vi måste se till att alla barn klarar skolan. Vi måste skapa mötesplatser för barn från olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder. Vi måste, som allra minst, stötta de föreningar som faktiskt kämpar för det. 

Här skiljer vi oss väsentligt från det nuvarande styret. Medan Högerstyret och Sverigedemokraterna slår undan benen på de föreningar som bedrivit öppen fritidsverksamhet, som Unga Örnar och Ryttarföreningen, vill vi göra tvärtom: Vi vill öppna upp för fler goda krafter att delta i arbetet för våra barn och unga. Därför vill vi ta fram nya riktlinjer för verksamhetsstöd som öppnar upp för föreningsdriven, öppen fritidsverksamhet som syftar till att främja en meningsfull fritid och skapa mötesplatser för barn, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden. 

Ett livslångt lärande och tillgång till kunskap är ytterligare en viktig demokratifråga. Folkbildningen har nyckelroll i att skapa ett välkomnande Järfälla som håller ihop. Biblioteken, folkhögskolan, Folkets hus och studieförbunden har i det hänseendet en viktig roll att spela. De utgör också en betydande knutpunkt för alla invånare i Järfälla. 

Tillsammans med kulturen och föreningslivet kan vi riva sociala murar och brygga över kulturella klyftor mellan människor, samtidigt som vi skapar en meningsfull fritid åt alla. 

SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

EN MENINGSFULL FRITID  

 • Öka stödet till kultur-, idrotts- och föreningslivet.  
 • Satsa på biblioteken och införa biblioteksgaranti i alla kommundelar.  
 • Skapa en väg in genom en föreningssamordnare i kommunen.  
 • Satsa på ett nytt idrottsfält i Jakobsberg med idrottshallar för bland annat gymnastik, ishockey och kampsporter.
 • Den gamla simhallen ska rustas upp och utvecklas till ett allaktivitetshus och en mötesplats för medborgare och föreningar.  
 • Skapa förutsättningar för mer öppen, föreningsdriven fritidsverksamhet som bidrar till att ge barn och unga en meningsfull fritid. 
 • Verksamhet så som den Unga Örnar bedrivit på Sångvägen behöver finnas i fler delar av kommunen.  
 • Folkets hus ska värnas med ett riktat stöd.  
 • Förlänga skidspåret vid Bruket.  
 • Återinföra Järfällafestivalen i samverkan med det privata näringslivet.  
 • Erbjuda vinterlekar i parker med pulkabacke, isbana och skidspår.  
 • Förbättra tillgängligheten till allmänna badplatser och friluftsområden.  
 • Satsa på fler badplatser och möjlighet till vinterbad.  
 • Satsa på fler hundrastgårdar.

Läs programmet i sin helhet här!

facebook Twitter Email