Handlingsprogram 2022-2026: Ett bra seniorliv

Vårt mål är att Järfälla kommun alltid ska vara i framkant i skapandet av ett levande och solidariskt samhälle för framtidens äldre. Vi arbetar långsiktigt för att införliva vår vision om en stark välfärd där skattekronor går till vård och inte till vinster, ett rikare liv för pensionärer och en tillgänglig kommun som är anpassad för alla, gammal som ung.

En positiv och god livskvalitet är starkt kopplad till den miljö som en individ lever och vistas i. Vi anser att det är viktigt att anpassa boende efter behov och utifrån individens önskemål. En särskilt stor vikt bör läggas på närhet till ett berikat föreningsliv, kulturliv, livsmedelsbutiker, vårdcentraler, apotek, grönområden och kollektivtrafik. Vi ser också en fördel i att boendeplanera för blandade åldersgrupper och bygga fler hyresrätter och bostäder för seniorer med god tillgänglighet och rimliga boendekostnader.

Vi ser Järfällas äldre som en tillgång med värdefulla erfarenheter som måste tas om hand. Det innebär ett fördjupat demokratiskt inflytande och dialog med kommunen. Alla ska ges rätten och den praktiska möjligheten att delta i den lokala demokratin. I det arbetet har föreningslivet, inte minst äldreorganisationerna, en nyckelroll att spela. Detsamma gäller i fråga om att skapa ett samhälle som erbjuder gott om fritidsaktiviteter genom hela livet. Vikten av att bryta ensamheten har gjort sig påmind i ljuset av Coronapandemin. Vi vill tillförsäkra att äldreorganisationerna och övriga föreningslivet får de resurser de behöver och lättillgängliga, anpassade lokaler med rimliga hyror för sociala aktiviteter.

SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT: ETT BRA SENIORLIV

 • Införa bostadsgaranti för alla över 80 år, med fokus på sociala boenden för att bryta ensamhet och isolering.
 • Det ska vara en rättighet att bo med sin partner när den ena är i behov av särskilt boende.
 • Bygga fler bostäder för seniorer, vi ska ha ett blandat bestånd som passar alla behov.
 • Det ska byggas kollektivhus för äldre som inte trivs med att bo ensamma, utan vill ha tillgång till gemensam matsal och aktivitetslokaler är också ett önskemål.
 • Höja kvalitetskraven på alla utförare inom äldreomsorgen och inför en kvalitetsgaranti med kontinuerlig uppföljning och nolltolerans mot oseriösa aktörer.
 • En god och näringsrik mat ska vara självklart i hela äldreomsorgen.
 • Öka resurserna till pensionärsorganisationerna för att göra insatser mot ensamhet och bryta social isolering.
 • Satsa på lokaler och mötesplatser i alla kommundelar för seniorer att mötas och umgås.
 • Avskaffa LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten och ersätt med upphandling, för att motverka oseriösa aktörer och ta tillbaka den demokratiska kontrollen.
 • Införa en omsorgskontakt i hemtjänsten, för att tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning.
 • Stärka det kommunala pensionärsrådet (KPR) och göra deras inflytande verknings- och meningsfullt.
 • Kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.
 • Förebygga halk- och fallskador.


Du kan läsa hela programmet här

facebook Twitter Email