Handlingsprogram 2022-2026 Ett grönt Järfälla för en trygg framtid

Klimatkrisen är en av vår generations ödesfrågor. För att möta utmaningarna krävs det att politiken och näringslivet tar ansvar på alla nivåer, även lokalt. Men det är inte, som vissa tycks tro, en uppoffring att sätta sig i förarsätet för den gröna omställningen. Det är tvärtom en nödvändighet med gröna investeringar för att Järfälla ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. 

Klimatfrågan omfattar alla delar av det offentliga livet. Det krävs att vi anammar en helhetssyn i vårt arbete med den. Därför vill vi inrätta ett klimatkansli med en särskild klimatfond för våra verksamheter att söka medel ur för att bidra till ett bättre klimatarbete i kommunen. Dess uppgift kommer först av allt vara att damma av koldioxidbudgeten och utveckla en handlingsplan för att leva upp till våra åtaganden enligt Parisavtalet. Utgångspunkten ska vara att vi i Järfälla ska göra allt vi kan så att världen klarar taket på 1,5 graders-uppvärmning. 

Bland det viktigaste kommunen kan göra för klimatet är att underlätta för alla Järfällabor att få ihop vardagen på ett klimatsmart sätt. Här är stadsplaneringen en nyckel. Vi vill förbättra möjligheterna att promenera, cykla eller åka kollektivt, samt se till att återvinning och sopsortering blir enklare och smidigare. 

Vi vet att det kommer att krävas en rejäl grön omställning där var och en av oss tar sitt ansvar. Men varken den faktiska klimatpåverkan eller förutsättningarna att göra något åt dem är jämlikt fördelade. Klassmedvetenhet och jämlikhetssträvan måste därför ligga i förgrunden även i vårt sätt att handskas med klimatfrågan. Omställningen måste genomföras på ett rättvist sätt som gagnar vanliga människor inte lägger i hinder i deras väg. Vi vet också att ingen kan göra det ensam. Vare sig om du är en stressad småbarnsförälder som försöker hinna till sopsorteringen eller en tonåring som skolstrejkar – ingen kan göra det ensam. Det måste ske på samhällelig nivå. Vi måste göra det tillsammans. 

SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT: 
ETT GRÖN JÄRFÄLLA FÖR EN TRYGG FRAMTID  

 • Inrätta ett klimatkansli för att sänka Järfällas koldioxidutsläpp.  
 • Aktivt verka för gröna jobb och skapa förutsättningar så att den gröna industrin vill och kan etablera sig i Järfälla. 
 • Satsningar på gröna investeringar sätter Järfälla i förarsätet för omställningen och håller oss konkurrenskraftiga i framtiden.  
 • Utveckla infrastrukturen för gång och cykeltrafik.  
 • Verka för bättre cykelvägar hela vägen mellan Järfälla och Stockholm.  
 • Ge kommuninvånarna fler och enklare möjligheter att lämna material och avfall för återvinning/återbruk.  
 • Alla Järfällabor ska ha nära till en sopsortering.  
 • Järfälla kommun ska arbeta aktivt med att uppnå Agenda 2030 och FN:s Globala mål.  
 • Satsa på solenergi och elektrifiering.  
 • Minska matsvinnet och öka andelen ekologisk mat i den kommunala verksamheten.  
 • Satsa på fler kommunala laddstolpar för att förenkla användandet av elbilar.  
 • Upprätta en plan för sanering av alla miljöfarliga marker.  
 • Järfälla kommun ska sträva efter klimatsmarta upphandlingar.  
 • Inget värmekraftverk ska byggas i Lövsta.  
 • Skydda våra naturområden och naturreservat.  
 • Sophämtning ska erbjudas varje vecka.

Du kan läsa hela programmet här

facebook Twitter Email