Ombildningsärendet Hårsta backe

I måndags hade kommunstyrelsen sitt första sammanträde för hösten. Ett av ärendena som återigen behandlades var om Järfällahus ska sälja fastigheten och låta området Hårsta backe i Jakobsberg ombildas till en bostadsrätt. Ni som följt mig här en längre tid känner nog igen att jag skrivit om det tidigare. Jag ska i det här inlägget försöka förklara processen, varför ärendet dragit ut så mycket på tiden och varför vi Socialdemokrater återigen föreslog att ärendet skulle utredas ytterligare.

Ärendet lyftes första gången i slutet av 2019. Det påbörjades en process som sedan leder till att Järfällahus önskar sälja fastigheten och låta området Hårsta backe i Jakobsberg ombildas från hyresrätter till en bostadsrätt. Järfällahus styrelse överlämnar därmed ärendet om försäljning och det slutgiltiga beslutet till ägaren, det vill säga kommunen.

Vi Socialdemokrater var redan från början skeptiska till ombildningen. Liksom i många andra kommuner i Stockholmsregionen lever utbudet av bostäder inte upp till efterfrågan. Det behöver byggas bostäder för alla grupper och det befintliga beståndet behöver rustas upp, snarare än att säljas ut. Vi behöver kunna erbjuda hyresrätter som ett alternativ för såväl gammal som ung.

Samtidigt vet vi med erfarenheter från andra tidigare ombildningar att det är något som måste hanteras varsamt. Det finns erfarenheter av att hyresgäster i en bostadsrättsförening löper större risk att hamna i hyresnämnden, med hot om vräkning eller att glädjekalkyler tillämpats som gjort ombildningen till en förlustaffär för bostadsrättsinnehavaren. Jag säger inte att det händer i det här fallet, men erfarenheten har lärt oss att ombildningar måste hanteras med stor varsamhet från alla inblandade parter.

Vi har för början velat se en process präglas av seriositet, ärlig och öppen information samt ett otvetydigt samtycke från de boende. Det är av omsorg för både de nya bostadsrättsinnehavarna och de som väljer att bli kvar som hyresgäster. Det handlar om människors hem och därmed grundläggande trygghet vilket aldrig får hanteras lättvindigt eller slarvigt.

När hyresgäster under våren slog larm om misstänkt fusk i samband med ombildningen lyfte vi Socialdemokrater ärendet till kommunstyrelsen (vi har också i efterhand fått veta att visselblåsare har hört av sig till kommunen med anledning av ombildningsprocessen). Majoriteten i kommunstyrelsen beslutade då i enlighet med vårt förslag att ärendet skulle på en så kallad återremiss, som kort innebär att det går tillbaka för ytterligare utredning. Det gjorde vi som sagt för att försäkra oss om att allt gått rätt till.

Uppdraget att genomföra utredningen gick till revisionsbyrån PWC. Av PWCs rapport framkommer det att de varken har varit i kontakt med visselblåsarna eller granskat de fullmakter som används vid köpestämman. Utredningen visade att inga felaktigheter begåtts, men konstaterar också att om kommunen vill gå till botten med ärendet bör en mer omfattande utredning tillsättas.

Kommunstyrelsen beslutade att gå vidare med ärendet, trots att det då kvarstod flera frågetecken. Frågan lyftes därefter i Kommunfullmäktige och där fick vi en majoritet för vårt förslag att ärendet skulle utredas ytterligare. Ärendet skickades därför återigen tillbaka för ytterligare granskning.

Nu fick Järfällahus, alltså bolaget som ska sälja fastigheten, uppdraget att göra en granskning av alla fullmakterna. Järfällahus är en part i målet med uppdrag från en majoritet av sin styrelse att sälja fastigheten och kan därmed omöjligen genomföra en opartisk granskning.

När vi fick rapporten från Järfällahus är det tydligt att den inte är fullständig. Järfällahus har bara fått tag på 94 av 99 fullmaktsgivare. 5 fullmaktsgivare kan låta lite i sammanhanget, men inte utifrån perspektivet att försäljningen avgjordes med en enda fullmakt. Den här typen av granskningen kan naturligtvis inte anses vara fullständig utan att alla fullmaktsgivare fått lämna svar på frågorna. Bara det bör vara argument nog för ytterligare en återremiss, för att färdigställa utredningen. Vi kan återigen konstatera att det även i denna rapport inte framkommer något om visselblåsarna. Detta trots att en av dem under våren trädde fram tydligt med sin identitet i syfte att bli kontaktad för att lämna fler uppgifter.  

Slutligen då, under måndagen beslutade som sagt kommunstyrelsen återigen att gå vidare med ärendet. Vi föreslog att det skulle utredas ytterligare eftersom flera frågor fortsatt är obesvarade. Det förslaget blev nedröstat. Vi tycker det är dåligt att det borgliga minoritetsstyret inte tagit frågetecknen i det här ärendet på större allvar, det har kraftigt förhalat processen. Hade en ordentlig utredning initierats direkt när anmälan från hyresgäster inkommit hade ett välinformerat beslut redan kunnat vara fattat. Nu går vi istället mot att fatta ett kraftigt försenat beslut utan att ha alla fakta på bordet.

Som kommun och som ägare av Järfällahus måste den här typen av affärer hanteras med stor trygghet. Människors boende och därmed grundläggande trygghet kan inte hanteras såhär lättvindigt av styrande politiker.

Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla

facebook Twitter Email