Pressmeddelande: Vi vill se politiskt engagemang för Sluta Skjut till Järfälla

Under de senaste åren har vi sett en påtaglig ökning av skjutningar i hela Sverige. Varje skjutning är ett avskyvärt angrepp på vårt gemensamma, öppna samhälle och måste bekämpas med samhällets samlade styrka. För oss i Järfälla ligger det här nära då vi i närtid haft en skjutning i Jakobsberg, i närheten av såväl bostäder som fritidsaktiviteter. Det är en av ett tiotal skjutningar i kommunen de senaste åren.

Ingen ska vara rädd för att röra sig ute på våra gator och torg. Det är därför nödvändigt att det starka samhället svarar och att den grova brottsligheten stoppas. Vi Socialdemokraterna känner en stark övertygelse om att det måste vara nog nu. Det krävs mer satsningar i det förebyggande arbetet, på skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Därutöver krävs konkret handling utifrån effektiva strategier med både ett ordentligt förebyggande arbete och välfungerande ingripande åtgärder. Därför vill vi nu se ett brett politiskt engagemang för att visa Järfällas intresse av att delta när strategin bakom Sluta Skjut sprids till flera orter i Sverige.

– Vi kan aldrig acceptera att den grova brottsligheten och skjutvåldet etablerar sig i samhället. Vi måste agera och strategin bakom Sluta skjut har visat sig vara effektiv i Malmö, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

För några veckor sedan meddelade regeringen att Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården får i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut till fler orter i Sverige. Strategin, som testats i Malmö sedan 2018, heter Group Violence Intervention (GVI) och är en amerikansk modell i arbetet mot grovt våld.

En viktig utgångspunkt i modellen är att en stor del av allt grovt våld kan kopplas till ett fåtal individer. Metoden bygger därför på att samhällsresurser riktas mot dessa individer och olika grupperingar de tillhör. Tanken är att konsekvenser för hela grupper ska skapa ett internt tryck som tvingar fram att konflikter hanteras på andra sätt än genom våld. I grova drag bygger modellen på följande tre delar: kommunikation, sanktioner och erbjudanden om hjälp. Kommunikationen ska ge ett enhetligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra och sanktionerna ska ge snabba och påtagliga konsekvenser av våld för hela grupper. Samtidigt ska budskapet vara att samhället vill väl och att den som vill lämna kriminaliteten ska få stöd att göra det. I Malmö har metoden testats sedan 2018 och nu övergått till ordinarie verksamhet. Testerna har utvärderats av Malmö universitet och nått goda resultat.

– Jag har idag mejlat kommunstyrelsens ordförande för att vi vill att politiken i Järfälla kliver fram och att vi tydligt visar vårt intresse av att delta i det här projektet. Vi ser att metoden bakom Sluta skjut skulle kunna vara ett komplement till ytterligare satsningar på skolan, fritidsverksamhet och socialtjänsten, som vi vet är grundläggande för ett tryggare samhälle, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Enligt det uppdrag som regeringen lämnade till Brottsförebyggande rådet, Polisen och Kriminalvården ska strategin spridas till de kommuner som myndigheterna finner mest lämpliga. Det pågår en dialog mellan Polisen och tjänstemännen i kommunen.

– Vi tycker även politiken bör kliva fram och meddela sitt intresse av att delta, då projektet kommer kräva politiskt engagemang och politiska beslut, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Presskontakt
Jakob Amnér
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna i Järfälla kommun
Telefon: 0700027978
Mejl: jakob.amner@jarfalla.se

Källor:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/september/tva-nya-regeringsuppdrag-till-polisen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/strategin-bakom-sluta-skjut-sprids-till-fler-orter-i-sverige/
https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-metoder/gvi-sluta-skjut.html

facebook Twitter Email