Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Järfälla uppmanar regeringen att undanta personal i kommunernas verksamheter från anmälningsplikten.

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa en anmälningsplikt som kommer innebära att Järfällas personal kommer få en skyldighet att både undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan ange dem till Migrationsverket eller Polismyndigheten. Den misstänksamhet och främlingsfientlighet som förslaget bygger på vill vi inte ha i våra verksamheter. Vår uppfattning är att denna angiverilag kommer leda till mänskligt lidande, skadat förtroendet för samhället och försvåra för dem som arbetar i välfärden.

Att införa en anmälningsplikt för professioner som arbetar inom kommunens verksamheter kommer att påverka tilliten och, i förlängningen, verksamheterna negativt. Det är allvarligt då bland annat lärare, socionomer och omsorgspersonal behöver ha högt förtroende för att de ska lyckas i sitt arbete och för att människor ska söka sig till verksamheterna.

Anmälningsplikten strider mot yrkesetiska regelverk och flera fackförbund har redan signalerat att det kommer påverka arbetsmiljön för deras medlemmar negativt. Det står även i direkt konflikt med bland annat barnkonventionen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen och skollagen. Sverige är både genom den egna lagstiftningen och internationella åtaganden skyldigt att tillgodose vissa grundläggande rättigheter till personer som inte har laglig rätt att vistas i landet. Det handlar i grund och botten om att stå upp för alla människors lika värde samt att värna liv och hälsa. Barn ska få gå i skolan, sjuka ska kunna få läkemedel, den som utsätts för våld ska kunna söka skydd och ingen ska svälta ihjäl. Med det här förslaget om anmälningsplikt ser vi stora risker för liv och hälsa, då det i praktiken kommer stänga människor ute från samhällets stöd.

Våra partier vill därför att kommunstyrelsen vid kommande sammanträde fattar beslut om att uppmana regeringen att undanta personal inom kommunernas verksamheter från anmälningsplikten.  

facebook Twitter Email