Styret lägger fram en åtgärdsplan för att hantera en svår ekonomisk tid

Järfälla befinner sig, som många kommuner, i ett tufft ekonomiskt läge. Nu lägger styret bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet fram en åtgärdsplan för att minska underskotten samtidigt som vi värnar välfärden och skapar förutsättningar för långsiktigt ekonomisk hållbarhet. Totalt rör det sig om åtgärder som förväntas spara kommunen närmare 50 miljoner kronor.

I slutet av maj är prognosen att kommunen kommer göra ett totalt resultat om lite drygt 70 miljoner kronor och ett verksamhetsrelaterat underskott om ungefär 100 miljoner kronor. På intäktssidan finns det stora osäkerheter, vilket innebär betydande risker för ett negativt resultat i sin helhet. Det är bakgrunden till att styret med Socialdemokraterna och Centerpartiet i Järfälla nu lägger fram en åtgärdsplan för att hantera krisen, som ska spara kommunen närmare 50 miljoner kronor.

– Vi måste agera för att säkra en budget i balans, värna välfärden och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi., säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Åtgärdsplanen innehåller bland annat minskning av konsulttjänster och inbromsning av vissa interna processer. En del utåtriktade aktiviteter ställs också in. Tillsättning av vakanser som inte är absolut nödvändiga skjuts på framtiden.

Vi inför dessutom ett inköp-, konsult- och anställningsstopp. Självklart ska vi ha bemanning så att vi klarar av vårt uppdrag, men det innebär att alla rekryteringar och inköp måste godkännas av överordnad chef.

– Om vi inte gör något för att hämta hem underskottet nu kan kraven på åtgärder bli än större kommande år. Då riskerar det att gå ut över välfärden, och det är det vi vill undvika, säger Eva Ullberg.

Sveriges kommuner befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Ökade kostnader, höga räntor och minskade exploateringsintäkter slår särskilt hårt mot tillväxtkommuner som Järfälla. Samtidigt skär regeringen ned på välfärden. Inom exempelvis äldreomsorgen har regeringen skurit ner 43 miljoner kronor bara i Järfälla.

Det tuffa ekonomiska läget de två senaste åren har uppdagat flera problem med ekonomistyrningen i Järfälla. Det handlar om felräkningar på investeringssidan, för lite intäkter i exploateringen och oväntade fördyringar. Det har dessutom saknats en plan för att öka soliditeten samtidigt som vi bygger en kommun där människor kan och vill bo.

Under den här mandatperioden har styret därför sjösatt flera utredningar och ser över arbetssätt genom hela organisationen för att effektivisera och börja arbeta mer målmedvetet och långsiktigt. Det är en pågående process, men effekterna av problemen måste hanteras här och nu.

– Det är åratal av oordning och slapp politisk styrning som nu slår tillbaka. Det har saknats en tydlig strategi för långsiktig ekonomisk hållbarhet. Järfälla ska fortsätta att växa och utvecklas, men det måste ske på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi tar ansvar för den expansion Järfälla befinner sig i, säger Eva Ullberg.

Åtgärdsplanen behandlas i respektive nämnd från och med den 11 juni.

facebook Twitter Email