Budget 2021

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar nu sitt gemensamma förslag till budget för 2021. Budgetförslaget ger uttryck för paketsatsningar med tre huvudsakliga prioriteringar: Att ge välfärden det den behöver, att skapa trygghet på riktigt och att ta ikapp det vi förlorat i klimatarbetet. - Järfälla ska erbjuda en välfärd i världsklass från barndom till ålderdom. En hållbar tillväxt för trygghet och gemenskap är enda vägen framåt, sammanfattar partiernas gruppledare sitt budgetalternativ.

I de rödgrönas budgetförslag prioriteras välfärden, tryggheten och klimatet framför konsulttjänster och onödig politisk administration. Samtliga välfärdsnämnder får ekonomisk förstärkning i jämförelse med styrets budget och det finansieras fullt ut utan skattehöjningar. De stora överskotten 2020 ger oss skyldigheten att lägga en mer expansiv budget 2021. Det behövs för att möta de stora utmaningar som står framför oss till följd av den hälsokris och ekonomiska tillbakagång som pandemin orsakar.

En budget som ger välfärden vad den behöver

Järfälla ska erbjuda en välfärd i världsklass, från barndom till ålderdom. Det betyder att alla barn får en jämlik chans att förverkliga sina drömmar och alla äldre garanteras en värdig omsorg. För att nå det målet krävs att skolan och äldreomsorgen får de resurser de behöver och därför lanserar vi ett kraftigt välfärdspaket.

På skolans område satsas 30,8 miljoner kronor i höjd barn- och elevpeng. Vi föreslår också en extra satsning om 6 miljoner på barn från socioekonomiskt utsatta förhållanden för att jämna ut klyftorna och se till att alla barn får jämlika förutsättningar i livet. Det är sammanlagt mer än dubbelt så mycket som de 16 miljoner som styret lägger. Den summan motsvarar inte ens de prognostiserade kostnadsökningarna 2021 och är alltså i effekt är en nedskärning på skolan.

– Järfälla har alldeles för stora barngrupper och ligger redan långt efter när det gäller resursfördelning till skolan. Att då göra ytterligare nedskärningar är helt galet. En bra och jämlik skola är själva grundförutsättningen för ett samhälle som håller ihop, det kan vi inte snåla på, säger Bo Leinerdal, gruppledare för Vänsterpartiet i Järfälla.

Även när det gäller äldreomsorgen är resurserna kraftigt eftersatta. Pandemiåret har blottlagt sårbarheter i verksamheterna som måste åtgärdas. Regeringen har tillskjutit 36 miljoner kronor i öronmärkta pengar till äldreomsorgen, men vi har ännu högre ambitioner. Därför tillför vi ytterligare 12 miljoner i uppräkning av nettokostnader. Dessutom vill vi se ett riktat lönelyft till undersköterskor och vårdbiträden.

– Personalens förutsättningar är nyckeln till en bra omsorg. Att de får bättre anställningsvillkor och högre löner är inte välgörenhet, det är rättvisa och det räddar liv, säger Eva Ullberg (S).

Ett tryggt Järfälla för alla

Trygghet är ett begrepp med flera dimensioner. Det rymmer såväl känslan av att veta att man kan betala hyran i månadens slut som att kunna gå hem ensam på kvällen utan att känna sig rädd. Det förutsätter ett samhälle som kräver din plikt när du är stark och tar emot dig när du är svag. Vår vision om ett tryggt Järfälla för alla speglas i det trygghetspaket som presenteras i budgetförslaget.

För att bekämpa brottsligheten måste vi se över de system och strukturer som ger den kriminella marknaden dess livsluft. Det innebär satsningar på jobb och skola, men också åtgärder som ger effekt här och nu. Vi vet av erfarenhet från Södertälje hur avregleringar och privatiseringar har öppnat upp för fusk och missbruk och blivit en näringsrik jordmån för organiserad brottslighet. Därför vill vi se en stor satsning för att skapa ordning och reda i våra välfärdssystem. Det handlar om att skärpa upp kontrollen av försörjningsstödet, kartlägga hur våra valfrihetssystem utnyttjas, ta ett samlat grepp för att motverka svarta hyreskontrakt och utöka den myndighetsgemensamma samverkan.

– Det här är det mest effektiva sättet vi kan arbeta på lokalt för att bekämpa kriminaliteten. Våra skattepengar ska gå till äldreomsorg och skola, inte en krona ska gå till att finansiera organiserad brottslighet, säger Eva Ullberg.

Klimatet kan inte vänta

Klimatkrisen är vår generations ödesfråga. För att möta utmaningarna krävs det att politiken tar ansvar på alla nivåer, även lokalt. Men det är inte, som vissa tycks tro, en uppoffring att sätta sig i förarsätet för den gröna omställningen. Det är tvärtom en nödvändighet med gröna investeringar för att Järfälla ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. Med vårt klimatpaket får vi förutsättningarna för det.

Vi satsar fem miljoner kronor på att upprätta ett klimatkansli under kommunförvaltningen. Dess uppgift kommer att vara att damma av koldioxidbudgeten och utveckla rapporten till en handlingsplan som lever upp till våra åtaganden enligt Parisavtalet, bland annat.

För att implementera investeringar som är nödvändiga för att nå målen enligt klimatfärdplanen skapar vi en investeringsbudget på 15 miljoner redan 2021. Den kommer att höjas till 35 miljoner 2022. Principen vid fördelningen av de här medlen ska vara att maximera minskningen av Järfällas klimatutsläpp.

– Två år med högerstyre har skapat en klimatskuld som vi måste ta ikapp. Det handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt som ger Järfälla en bra position för framtiden. Ju större kliv vi tar de kommande åren med att plocka de lågt hängande frukter, desto mer tid vi har på oss senare att lösa våra sista, mer problematiska utsläppskällor, säger Mikael Jämtsved, gruppledare för Miljöpartiet.

Här nedanför kan du ladda ner hela oppositionens budgetförslag för 2021.

facebook Twitter Email