Budget 2022

Socialdemokraterna i Järfällas budgetalternativ utgör en kraftfull satsning på tryggheten, välfärden och framtiden. Det är en budget som både tar tag i problemen vi ser idag och som sätter riktningen för en hållbar och sammanhållen kommun framöver. Efter en lång mandatperiod med borgarnas nedskärningspolitik och en världsomfattande pandemi krävs en rejäl återstart för ett tryggare och starkare samhälle. Det är satsningar på skolan, på jobben, på socialtjänsten, på hållbarheten och på omsorgen. Det är så vi bygger Järfälla.


– Jag ser ett stort behov av att kraftsamla för välfärden, för tryggheten och för framtiden. Det är med en ordentligt offensiv politik som vi kan minska segregationen, öka sysselsättningen och skapa bättre förutsättningar för att varenda unge klarar skolan, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Under mandatperioden har revorna i välfärden blivit tydliga. Det handlar om en försvagad äldreomsorg, om det fortsatt ökande våldet både hemma och ute i samhället samt fler personer riskerar långvarig arbetslöshet. Vi ser att utvecklingen i skolan går åt fel håll och barnens psykiska hälsa har försämrats. Vi befinner oss i en prövande tid som sätter både vår trygghet och solidaritet på prov. För att vända utvecklingen krävs kraftfulla insatser.

Socialdemokraternas budget för 2022 är den offensiva politik som behövs, där tryggheten utgör den röda tråden. Det handlar om trygghet i vardagen, i skolan, på jobbet, inom äldreomsorgen, på fritidsaktiviteter, i hemmet samt på gator och torg. Det är vår bestämda uppfattning att investeringar i människors vardag är det bästa sättet att förhindra otrygghet, social utsatthet och ohälsa.

– För mig handlar det om att bygga en stark välfärd. I ett samhälle där vi ställer upp för varandra, där vi hjälps åt och där vi agerar skyddsnät åt den som behöver så vi ökar tilliten, gemenskapen och i förlängningen även tryggheten, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Vi ser att det finns stora investeringsbehov i kommunens olika verksamheter och nedan följer några nedslag i våra viktigaste prioriteringar.

Arbetsmarknaden
Först och främst är målsättningen full sysselsättning. Att ha ett arbete att gå till skapar frihet, gemenskap och trygghet. Det är genom en hög sysselsättningsgrad som tillväxten ökar, vilket i sin tur möjliggör en solidarisk välfärd och ett mer jämlikt samhälle. Därför är det viktigt att alla som kan jobba också kommer ut på arbetsmarknaden. Det är centralt för sammanhållning och för det breda stödet för vårt solidariska samhällsbygge. Därför satsar vi 21 miljoner på särskilda arbetsmarknadsinsatser, och vi vill bland annat se:

 • Förbättrad SFI och satsningar på Komvux
 • Att vår kommun skapar dubbelt så många sommar- och lovjobb för våra gymnasieungdomar med målet att införa sommarjobbsgaranti
 • Öka satsningen på välfärdsjobb

En generell förstärkning av välfärden

Varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt och välfärdens resurser ska inte gå till privata vinstuttag. För att säkra välfärdens långsiktiga finansiering krävs politik som håller över tid. Därför lägger vi en budget som för 2022 som stärker välfärden rejält, samtidigt som den ger ett löfte om generella satsningar kommande år, förutsatt att vår budget går igenom.

För att stärka välfärden och säkerställa att verksamheterna och dess personal får en god grund att stå på ger vi:

 • 18 miljoner till socialnämnden för att täcka deras ökade kostnader
 • 12 miljoner till äldrenämnden för att täcka deras ökade kostnader samt 22 miljoner för att stärka och utveckla äldreomsorgen
 • Arbetsskor till personalen inom välfärden

Skolan

Grunden för ett jämlikt och starkt samhälle är att alla barn når sin fulla potential, klarar kunskapsmålen och får rätten till utbildning fullt ut tillgodosedd. Just nu ser vi att utvecklingen i Järfällas skolor går åt fel håll, vilket inte minst Lärarförbundets skolrankning för 2021 visar. För oss är det uppenbart att den nedskärningspolitik som det borgerliga styret bedriver är direkt destruktiv för skolan. För att vända utvecklingen måste Järfällas skolor ha rätt förutsättningar, vilket kräver resurser. I vår budget säkerställer vi ett nedskärningsstopp i hela skolväsendet samtidigt som vi gör flera viktiga satsningar. Totalt handlar det om en höjd elevpeng på 54 miljoner kronor och riktade satsningar på omkring 10 miljoner. Med de riktade satsningarna vill vi bland annat:

 • Att elevhälsan stärks i syfte att skapa trygghet, motverka psykisk ohälsa och fånga upp barn som hamnat i fel miljöer
 • Att den socioekonomiska pengen ska utökas med 3 miljoner kronor för att öka likvärdigheten
 • Att det införs obligatorisk och förstärkt lovskola från åk 6 för elever som riskerar att inte bli godkända i alla ämnen

Tryggheten

I Järfälla finns alltför många som upplever stor otrygghet. Oavsett om det gäller organiserad brottslighet, våld i nära relationer, otrygga anställningar, boendesituation eller bristande tillit till samhällsfunktioner så måste politiken se folk i ögonen när de uttrycker sin oro. Vi vet att det kostar mindre att investera i välfärden och den trygghet det ger, än vad det kostar vårt samhälle att hantera kriser och problem i efterhand. Med det sagt behöver vi bygga ett motståndskraftigt samhälle där vi slår undan benen på otryggheten. Det kräver både aktiva åtgärder här och nu samtidigt som vi måste fortsätta bygga det starka samhället. Vi vill därför bland annat:

 • Satsa 16 miljoner i förebyggande insatser och stärka föreningsbidraget med 12 miljoner
 • Att kommunen tillämpar metoden Sluta skjut
 • Utöka antalet ordningsvakter
 • Öka stödet till trygghetsskapande insatser för företagarna och deras anställda genom näringslivsbolaget

Klimatet

Klimatförändringarna är vår tids stora politiska utmaning, samtidigt som vi på flera håll i Sverige ser vilken potential det finns i omställningen. Med rätt politik kan vi både öka takten i omställningen och dra ordentlig nytta av dess fördelar. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya gröna jobb, om att satsa på kollektivtrafiken och en grönare samhällsplanering. Det skapar konkurrenskraft och det sporrar hållbar utveckling. Vårt mål är att Järfälla ska bli klimatneutralt. Därför vill vi bland annat se:

 • Att Järfälla på allvar ska följa vår framtagna koldioxidbudget
 • Att vi utökar kommunens elektrifieringsstrategi
 • Att vi inrättar ett klimatkansli med en särskild klimatfond som kan stötta olika verksamheter i den gröna omställningen

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna fortsätter att utgöra en stark opposition för ett bättre Järfälla. Tillsammans står vi upp för en stärkt välfärd och klimatledarskap. I enlighet med vår oppositionsplattform för mandatperioden lägger vi varsitt budgetförslag i år. Det gör vi för att ge medborgarna bättre insyn i respektive partis prioriteringar inför valåret. Vår koalition fortsätter dock att vara samlad och tillsammans ska vi driva politik i opposition, och förbereda för att Järfälla får ett bättre politiskt ledarskap 2022.

facebook Twitter Email