Handlingsprogram 2022-2026: Trygghet på gator och torg

Att kunna känna sig trygg på gator och torg är en grundläggande rättighet och en förutsättning för varje människas frihet. Ingen regering har satsat så mycket på skärpta straff och ökade resurser till hela rättsväsendet som den nu sittande, men brottsligheten är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Det måste bekämpas till varje pris. Skjutningar, vandalism och våldsbrott får aldrig normaliseras. Därför måste ytterligare satsningar göras på ordningsfrämjande insatser och polisiär närvaro för att bekämpa brotten här och nu.

Avregleringar och privatiseringar har öppnat upp för fusk och missbruk och blivit en inkomstkälla för organiserad brottslighet. Därför vill vi se en stor satsning för att skapa ordning och reda i våra välfärdssystem. Det handlar om att skärpa upp kontrollen av försörjningsstödet och kartlägga hur våra valfrihetssystem utnyttjas. Det är inte minst en fråga om att upprätthålla förtroendet för de sociala skyddsnäten. Vi tror på en välfärd som erbjuder ett starkt skydd för dem med störst behov där ingen lämnas bakom, men det kan inte upprätthållas om inte människor kan lita på att systemet fungerar. Våra skattepengar ska gå till äldreomsorg, skola och till att hjälpa de som behöver stöd. Inte en krona ska gå till att finansiera organiserad brottslighet.

”Sluta skjut” är en metod som polisen framgångsrikt har tillämpat för att motverka organiserad brottslighet i andra kommuner. Metoden bygger på insikten om att de som skapar mest otrygghet är relativt få, identifierbara individer. Dessa ska punktmarkeras i samverkan mellan polisen, kronofogden, socialtjänsten och andra myndigheter. De ska veta att samhället kommer att göra deras kriminella liv väldigt besvärligt, men också att det finns en väg ut, bland annat i form av avhopparverksamhet. Metoden har varit framgångsrik i USA och efter lyckade pilotprojekt även i Sverige är vi glada att den prövas även i Järfälla.

Samtidigt vet vi att det krävs mycket mer långsiktiga insatser. För att på djupet komma till rätta med problemen krävs ett samhälle som håller ihop, som präglas av hög mellanmänsklig tillit och en stark gemenskapskänsla. Det kräver satsningar på det sociala området och det förebyggande arbetet. Vi anser att socialtjänsten är en outnyttjad resurs i arbetet med att förebygga sociala problem och social utestängning.

Vi måste stimulera civilsamhället till att fånga upp unga i riskzon. Detsamma gäller kommunens övriga verksamheter, som förskola, skola, fritid och kultur, som är viktiga arenor för att tidigt nå barn och unga innan behovet av stöd från samhället blir alltför stort och omfattande. Vi måste också bekämpa segregationen, sociala orättvisor och inkomstklyftorna.

Det krävs ett helhetsgrepp som innefattar alla delar av samhällsbygget. Socialtjänsten är en av huvudnycklarna i ett socialt arbete som ger långsiktiga effekter, både för att bryta socialt utanförskap och förhindra kriminalitet.

SOCIALDEMOKRATERNA I JÄRFÄLLA GÅR TILL VAL PÅ ATT:

BEKÄMPA BROTTSLIGHETEN HÄR OCH NU

 • Öka samhällets närvaro med polis, samt ordningsvakter, trygghetsvärdar, kameraövervakning och andra verktyg som polisen kan efterfråga.
 • Skärpa upp rutinerna vid utbetalning av försörjningsstöd.
 • Upprätta ett strukturerat, myndighetsöverskridande samarbete för att motverka handel med svarta hyreskontrakt, fusk i välfärdssektorn och illegal näringsverksamhet.
 • Utöka och förtydliga Järfällahus uppdrag att kontrollera att de som står på kontraktet också är de som bor i lägenheten för att stoppa svarta hyreskontrakt.
 • Järfällas polisstation ska vara öppen dygnet runt.
 • Upprätta ett handlingsprogram för att motverka våld i hemmet.
 • Upprätta ett centrum mot hedersvåld och våld i nära relation.
 • Utöka stödet till kvinnojourerna.
 • Utöka antalet jourlägenheter för att kunna bryta destruktiva familjerelationer.
 • Satsa på bättre belysning och trygga cykel- och gångvägar.
 • Satsa på våra lokala centrum och trygg stadsbyggnadsutveckling.
 • Införa och utveckla projektet ”Sluta skjut” tillsammans med polisen.
 • Förebygga och motverka brott mot äldre.

SÄRSKILDA FÖREBYGGANDE INSATSER

 • Inrätta familjecentraler i alla kommundelar med syfte att ge stöd åt föräldrar och barn genom att samla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst som kan fungera som stöd för föräldrar.
 • Erbjuda föräldrautbildning med information och möten även genom studieförbunden eller andra organisationer.
 • Utbildningsinsatser kring privatekonomi och skuldrådgivning för ungdomar ska genomföras.
 • Sätta av en särskild pott för föreningslivet för riktade sociala insatser.
 • Öppen fritidsverksamhet ska finnas i alla kommundelar.
 • Det ska erbjudas stöd och hjälp till avhoppare från kriminell verksamhet.
 • Ge våldsutsatta kvinnor förut i JHAB:s bostadskö.

Du kan läsa hela programmet här

facebook Twitter Email